В данном разделе размещаются материалы о реализации Плана Нации «100 конкретных шагов – современное государство для всех» по второму приоритету «Обеспечение верховенства закона»

Зрелость судье не помеха / Актюбинский вестник №100-101 (19.871-19.872)Судья суда №2 города Актобе А.Д.Бекталиева

Одиннадцать пунктов Плана нации «100 конкретных шагов» имеют непосредственное отношение к судебной деятельности.
Хотелось бы остановиться на 17-м шаге, предусматривающем ужесточение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на судейские должности.

100 нақты қадам – мемлекеттің ертеңгі дамуын айқындай түскен Ұлт жоспары / Темір газеті 07.08.2015 ж / Темір аудандық сотының төрағасы А.Д.Қаржауов

Оны әлемдік дағдарыс уақытында біздің жаһандық және ішкі сын-қатерлерге берген жауабымыз десе болады. Жоспардың әр қадамы белгілі бір өмір саласының даму жүйесіне бағытталған. Соның бастысы – құқық қорғау органдары алдына қойған заңның үстемдігін қамтамасыз ету мәселесі. Қазақстан Республикасының сот жүйесінде биылғы жылдан бастап үлкен реформалар жүргізіліп, жаңа технологиялық өзгерістер орын алып жатыр.

Сот жүйесін жетілдіру мақсатындағы нақты қадам / Мұғалжар газеті 30.07.2015 ж / Мұғалжар аудандық сотының судьясы Н.Кендірбаева

Елбасының «100 нақты қадам – баршаға арналған қазіргі замангы мемлекет» Ұлт жоспарын іске асыру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде.

Аталған бағдарламада сот жүйесіне барынша өзгерістер енгізу қажеттілігі айтылған. Сот саласын қайта құруға Елбасының бұлайша ерекше мен беруінің астарында қарапайым халықтың мүддесін қорғаудағы соттың жұмысын онан әрі жетілдіру, сол арқылы оның ашықтылығы мен қолжетімділігін және ең бастысы, әділ сот төрелігін жүзеге асыру сияқты жоғары талап жатқаны күмәнсіз.

Сокращение участия в суде по гражданско-правовым спорам для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса.Внесение соответствующих поправок в Гражданский процессуальный кодекс / Мәртөк тынысы №54-55 (8524-8525) 30.07.2015 ж / Судья Мартукског

Институт участия прокурора является одним из самых интересных и дискуссионных в гражданском процессе. Вокруг участия прокурора в гражданском судопроизводстве разгораются ожесточенные споры, возникают различные точки зрения на проблемные вопросы.

В соответствии со статьей 14 Конституции Республики Казахстан, все равны перед законом и судом.

Из этого следует, что все участники гражданского судопроизводства должны обладать равными правами и обязанностями, в том числе истец, ответчик и прокурор, участвующий при рассмотрении дела.

Үлкен жол ашып отыр / Ақтөбе газеті № 97-98 (20.118-20.119) 30.07.2015 ж / Мұғалжар №2 аудандық сотының төрағасы Алтынбек Сабыров

Елбасы белгіленген бес институттық реформаның ішіндегі екінші тарауы – қоғамдағы заңның үстемдігін арттыру, сот жүйесін жетілдіру, полиция қызметінің халықтың сенімін шығатындай жұмыс жасауына қол жеткізу, заңға дегшен сенімді арттыру болып табылады.

Баланс между обвинением и защитой / Қобда газеті №32 (6592) 30.07.2015 ж / Председатель Кобдинскогорайонного суда А.Т.Анарбаев

В Плане нации «100 конкретных шагов» Главой государства перед судейским сообществом поставлен ряд важных задач, направленных на реализацию институциональной реформы «Обеспечение верховенства закона».

Қылмыстық істі алқабидің қатысуымен қарау / Ырғыз газеті №37 (7822) 21.07.2015 ж /Ырғыз аудандық сотының судьясы С.Махамбетов

Өткен 7-ші Астана экономикалық форумында, біздің Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев «Бес институциональдық реформаны жүзеге асырудағы 100 нақты қадамды» атап көрсетті. Аталған жоспардың бір қадамы болып табылатын сот жүйесіне де аз көңіл бөлінбеген. Соның ішінде осы жоспардың 21 қадамы алқабилерді қолдану аумағын кенейту алқабилердің қатысуы міндетті болатын қылмыстық істердің санатын заңдастыру ұйғарымдары.

Жаңартылған қылмыстық заңнама — жетілдірудің жолы / Ақтөбе газеті 06.08.2015 ж / Әйтеке би аудандық сотының төрағасы Асхат Әбдіров

 2015 жылғы 1қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасында жаңартылған Қылмыстық, Қылмыстық процестік Кодекстер енгізілген, судьялар қазіргі уақытта жаңартылған заңнамаларымен жұмыс жасауда. Бұл заңнамаларда өзгерістер өте көп, оның барлығын атаудың өзі шағын әңгіме ауқымына сыймайтындығы анық. Біз кей бір жайларға ғана тоқталып өткіміз келеді. Соның ішінде қылмыстың жаңа мағынасы, яғни қоғамдық қауіптілігіне байланысты қылмыстар қылмысқа және қылмыстық теріс қылыққа бөлінгені, бұдан басқа процестік келісім, тергеу судьясы деген ұғымдар пайда болғандығын айтуға болады.

Повышение требований к кандидатам в судьи / Жаңалық жаршысы №32 (1857) 23.07.2015 ж / Председатель Айтекебийскогорайонного суда А.А.Абдиров

Согласно ст.29 Конституционного закона РК от 25.12.2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», судьей районного суда может быть назначен гражданин РК: 1) достигший возраста двадцати пяти лет; 2) имеющий высшее юридическое образование, безупречную репутацию и стаж работы по юридической профессии не менее двух лет; 3) сдавший квалификационный экзамен (лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в специализированной магистратуре, освобождается от сдачи экзамена в течение пяти лет со дня окончания обучения);4) прошедший медицинское освидетельствование и

Сот төрелігі институтының Мемлекеттік басқару академиясынан бөлінуі – заман талабы / Жем Сағыз газеті №31 (7290) 23.07.2015 ж / Байганин аудандық аға сот приставы Нұрлыбек Кадиров

Сот жүйесінің беделі – қай мемлекет үшін де маңызды. Елбасы Н.Ә.Назарбаев жариялаған «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет – 100 нақты қадам» Ұлт жоспарында елді дамытуға арналған бес бағыт айқындалған. Соның ішіндегі екінші бағыты бойынша еліміздің сот жүйесінде біраз өзгерістер жоспарлануда.

Солардың қатарында үш сатылы сот жүйесіне көшу туралы айтуға болады.


Подписка на RSS - В данном разделе размещаются материалы о реализации Плана Нации «100 конкретных шагов – современное государство для всех» по второму приоритету «Обеспечение верховенства закона»
Отзывы и предложения